HISTORY

2016
The beginning of journey

ปีแห่งการเริ่มก่อตั้งบริษัท โดยธงชาติ และทศพร เริ่มจากการให้บริการ BIM Production โครงการก่อสร้างอาคารพักอาศัยรวม ซึ่งเป็นงาน production ที่เริ่มตั้งแต่ออกแบบ ไปจนถึงการก่อสร้างเสร็จสิ้นในช่วงปีแรกของการก่อตั้งบริษัท เต็มไปด้วยความมุ่งมั่น เพื่อให้ผลงานออกมามีประสิทธิภาพมากที่สุด เพื่อให้บริษัทเป็นที่รู้จักในวงการ บริษัทรับออกแบบงานสถาปัตยกรรมร่วมด้วย เพื่อให้เกิดความผสมผสานระหว่างงานระยะสั้น และระยะยาว

Hook established by Thongchad and Thotsaporn, The service is starting from the studio of BIM Production focusing on the high rise building and residential building project. starting from design until the construction is completed.

During the first year of the establishment of the company full of determination in order to work out as efficiently as possible for the company to be known in the industry Architectural design company as well. To create a combination of short-term and long-term work to sustainable an opportunity to grow the company.

2016
The beginning of journey

โลโก้แรกเมื่อเริ่มก่อตั้งบริษัท

The first company logo

โลโก้ถูกออกแบบโดยคุณธนพัฒน์ ด้วยแนวความคิดคือการนำเอาคำว่า HOOK มาปรับให้อยู่ในรูปทรงที่เรียบง่าย และเพิ่มเครื่องหมาย Infinity ไว้ตรงกลางเพื่อแสดงถึงความตั้งใจ และพลังที่เต็มเปี่ยม ความน่าสนใจของโลโก้ นี้ถูกเลือกจาก 50 สเก็ต ซึ่งถูกนำมาปรับแปลงโดยธงชาติ ในภายหลัง

This logo was designed by Khun Thanaphat Saechour with the idea is to bring the word HOOK into the simple shape. And add an Infinity in the middle to show the intention and full power attractiveness. This logo was selected from 50 sketches, which were later adapted by Thongchad.

2016
The beginning of journey

ภาพแสดงการทำงานในช่วงแรกของบริษัท เริ่มจากโต้ะหลักที่ใช้ทำงานร่วมกัน ในห้องขนาด 3.5x5 เมตร ซึ่งทศพร ใช้พื้นที่นี้นอนร่วมไปด้วยหลังชั้นวางของ ซ้ายคือกรกวี ที่กลับมาจากอเมริกาและเข้าร่วมในช่วงปลายของปี 2017

Image showing the company’s early work after established. Starting from the main desk used to work together in a room the size of 3.5x5 meters, Thotsaporn uses to sleep behind the shelf. Left is Korn Kawee, who returned from America (Alaska) and joined in late 2017.

แน้ตตี้เข้าร่วม HOOK และขยายทีมเพิ่มเติม ในปีเดียวกันนี้ HOOK ได้เข้าร่วม partner กับบริษัท ProjectsAsia limited และเข้าร่วมโครงการ The Forestias บางนา ในฐานะ ที่ปรึกษาด้าน BIM นับเป็นก้าวสำคัญของบริษัทในการทำงานระดับโลก ที่ออกแบบโดย Foster and Parners ภาพวันเปิดตัวโครงการ โดยทีมได้มีโอกาสไปร่วมปลูกต้นไม้ที่จะกลายเป็นป่าอันอุดมสมบูรณ์กลุ่มแรกของโครงการ

Natty joins HOOK and expands the team further. In the same year, HOOK entered into a partnership with ProjectsAsia limited and joined The Forestias Bangna as a BIM consultant, A great step for the company to join the international construction project designed by Foster and Partners. The image shows the forest opening witch the team has the opportunity to join

2018
Moving to the digital

Hook เข้าร่วมโครงการอาคาร Mixed Uses The Strand ทองหล่อ ซึ่งเป็นโครงการอาคารขนาดใหญ่ระดับ Ultra Luxuries โดยมีบริษัท Onepointsix Development และ MQDC เป็นเจ้าของ นับเป็นการเริ่มต้นที่ดี และทำให้บริษัทสามารถพัฒนาแนวทางการทำงานในระดับอาคารสูง จนเป็นมาตรฐานให้กับวงการ BIM

Hook has joined the Mixed Uses The Strand Thonglor construction project, an ultra-luxuries building project owned by Onepointsix Development and MQDC. The company to develop guidelines for working at the high-rise building level until becoming a standard for the BIM industry.

Hook ปรับบริษัททั้งหมดให้เป็นระบบคลาว 100% โดยใช้บริการของ Google Inc. เป็นที่แรกของ Construction industry เพื่อให้การเข้าถึงจากทุกที่ และทุกเวลาเป็นไปได้ ทั้งยังมีค่าใช้จ่ายสำหรับการซ่อมบำรุงที่ถูกกว่า แนวคิดสำคัญของบริษัทคือ พร้อมสำหรับ Cloud technology ที่จะเข้ามาอย่างเต็มรูปแบบในประเทศไทย และหลังจากนั้นอีก 3 ปี ใครจะเชื่อว่าการวางรากฐานที่สำคัญครั้งนี้จะทำให้บริษัทไม่ต้องปรับเปลี่ยนใดเลย เมื่อเข้าสู่ภาวะโรคระบาดในปี 2021

Hook transforms all companies to 100% cloud, back up with the cloud service provider Google Inc. Key is accessible from anywhere whenever. It also has lower maintenance costs. The company’s main idea is to be ready for Cloud technology to come fully into Thailand. And after the next 3 years, who would believe that this important foundation will prevent the company from making any changes, when the world faced a pandemic in 2021

2019
Along the side of youth

Hook ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยใน 2019 Hook ได้ขยายจำนวนพนักงาน โดยได้มี สรชา ศิตา และมานิภา เข้ามาร่วม ทำให้ขีดความสามารถในการรับงานนั้นสูงขึ้น จากภาพคือ Staff trip ต่างประเทศครั้งแรกของบริษัท

HOOk continues to grow. In 2019, Hook has expanded the number of employees with Soracha, Sita, and Manipa joining together, making the ability to grow with more projects. The picture has shown the company’s first staff trip abroad to Hokkaido, Japan.

HOOK เริ่มปีที่สำนักงานแห่งใหม่ เพื่อจุดประสงค์ในการรองรับงานและจำนวนคนที่มากขึ้น โดยเลือกทำเลที่ตั้งซึ่งไม่ไกลจากเดิมมากนัก โดยการตกแต่งแบบเรียบง่าย

2020
Prepare and Act

Hook ได้ก่อตั้งบริการ software development service เพื่อให้บริการด้านการออกแบบ และจัดทำ Cloud Native software ในรูปแบบ ของ Software as a Services กับองค์กรในอุตสาหกรรมการก่อสร้าง เพื่อให้ทันกับอิทธิพลของ Smartphone และ Cloud system ทีมีการพัฒนาขึ้นอย่างมากในช่วงปลายปี 2018 โดยการเข้ามาของกริชนานนท์ ทำให้การกำหนดทิศทางของการให้บริการเกิดขึ้นอย่างชัดเจน ภายใต้ Service ชื่อ Goodwill และ Goodwill ยกระดับจากแผนกของ Hook เป็นบริษัทลูกในปีถัดมา เพื่อให้ง่ายต่อการบริหารจัดการ และตัดสินใจ โดยมีผู้ร่วมถือหุ้นได้แก่ ธงชาติ และกริชนานนท์ ในสัดส่วนที่เท่ากัน

HOOK เพิ่มจำนวนโครงการและลูกค้าขึ้นอีก และมีผลประกอบการเติบโตขึ้นมากกว่า 100% ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

Hook has established a software development service to provide and deliver Cloud Native software in Software as a Services scope to every organizations in the construction industry. In order to keep up with the influence of Smartphone and Cloud system that has developed greatly in late 2018. Grichananon set the direction of the service was clearly defined focused point. Service named Goodwill. To response with market direction and growing, Goodwill upgraded from Hook’s division to a subsidiary in the next year as a Goodwill of work company limited, to make organizing easier to manage and decisions making, Thongchad and Grichananont hold half and half in equity proportions.

HOOK increases the number of projects and customers even more than 100% in the same period of last year.

2021
Growing over pandemic

แนวโน้มเศรษฐกิจที่ชะลอตัวของประเทศต่างๆ ในภูมิภาค ทำให้ทิศทางการบริหารของ HOOK ในปี 2020 ถูกปรับเปลี่ยนเป็น ชนะเพื่ออยู่ มากขึ้น จากจำนวนโครงการที่มากขึ้นในปี 2020 ทำให้ HOOK ยังคงเป็นบริษัทที่มีงาน แม้ในช่วงปีที่ยากที่สุด ซึ่งมีการ Lockdown โดยรัฐบาล และโครงการก่อสร้างที่หยุดชะงัก จากสถานการณ์นี้ HOOK ยังคงเติบโตในอัตราเท่าเดิมจากปีที่ผ่านมา

Goodwill of Work เข้าร่วมเป็นพันธมิตรกับ SCG และ ProjectsAsia ในโครงการระยะยาวอย่าง Document management platform และ Site Construction Dashboard ทำให้การเดินหน้าของบริษัทยังคงเดินหน้าได้อย่างต่อเนื่อง

The slow economic outlook of the countries in the region has led to the direction of HOOK’s management in 2020 being revised to win-to-live with more projects in 2020, keeping HOOK still a company with jobs. Even during the toughest years, with government lockdowns and halted construction projects. Given this scenario, HOOK continues to grow at the same rate as last year.

Goodwill of Work is partnering with SCG and ProjectsAsia on long-term projects such as the Document management platform and Site Construction Dashboard both projects keeping the company’s progress on track.

2022
Heading to the new era.

เปลี่ยนสนาม เปลี่ยนวิธีการ เปลี่ยนแนวทางทั้งหมดที่เคยปฏิบัติต่ออุตสาหกรรม สวนทางไม่ผิด ไม่มีทิศทางที่ถูกต้องเพียงทิศทางเดียว

HOOK และสถานการณ์ของภาพรวมอุตสาหกรรมการก่อสร้างที่เปลี่ยนแปลง ในยุค virtual office และการ Work form Anywhere, HOOK ได้ก่อสร้างอาคารสำนักงานแห่งใหม่ ซึ่งเปิดใช้งานในช่วงปลายของปี 2022 เพื่อเป็นพื้นที่ที่ทุกคนจะได้พบปะ และทำงานร่วมกัน ตลอดจนเป็นทรัพย์สินของบริษัทในระยะยาว

Change the field, change the method. Changed all the ways that used to do with the industry. The opposite solution is not the wrong way. There is no one right direction anymore.

HOOK has to change the face of the new construction era is the major priority that we need to do and engage. In the era of virtual offices and Work from Anywhere, HOOK has built a new office building. which will open in late 2022 as a place where everyone can meet and work together. As well as being the assets of the Company in long term growth.

COMPANY CORE VALUE

Vision
Tomorrow is built, together

Mission
1. Useful and universal information technology.
2. Information summarized.
3. Information prognosticate.
4. Information suited for customers’ needs.
5. Information technology solved the customer problem.

Core Value
1. 1-year HOOK, 3 years outside.
2. Direction > Running or walking
3. No prefix
4. Heart → Head → Hand
5. cUStomers
1. Growth
2. Flexibility
3. Honesty and Integrity
4. Friendship
5. Learning and Challenge

MISSIONS

1
To provide useful and universal information technology to the construction ecosystem.
2
To bring the easiest and most effective ways to organize the construction information in the ecosystem.
3
To emphasize the value of information technology collected in the past to prognosticate the future.
4
To Understand the customer’s needs and adapt technology to provide the solution.
5
To support individual potential, respect the difference, encourage them to face the challenge, and appreciate the present of each other as a part of organizational success

BUSINESS APPROACH

Learn
การเรียนรู้จากสถานการณ์ปัจจุบัน ของโครงการ หรือลูกค้า ตระหนักและรับทราบถึงปัญหา และมองเห็นภาพสิ่งที่ดีกว่าในอนาคตที่จะเกิดขึ้น
interact
ตระหนักถึงปัญหาของลูกค้าที่มี และเข้าร่วมแก้ไขให้สิ่งเหล่านั้นดีขึ้นด้วยเทคโนโลยีที่สร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพ
Understand the need
เข้าใจอย่างถ่องแท้ ในความต้องการของลูกค้า
Collect the information
เก็บสะสม และรวบรวมข้อมูล ให้มากขึ้น เพื่อวิเคราะห์หาวิธีการแก้ไขสถานการณ์ที่มี
Provide solution
นำเสนอวิธีการแก้ไขปัญหา รวมถึงแนะนำกระบวนการ ขั้นตอนเหล่านั้นให้กับผู้ร่วมงานนำไปใช้ได้อย่างถูกต้อง
Standardize
พัฒนามาตรฐานของการแก้ไขปัญหา อย่างเป็นระบบ จดจำอย่างผู้ประสบการณ์ แก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็ว รวมถึงเก็บข้อมูลในการพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น

DEPARTMENTS

BUILDER
บริการรับทำแบบก่อสร้าง จาก BIM Model รับจัดทำ BIM Model โดยทีม BIM Modeler ผู้มีประสบการณ์ พร้อมสำหรับโครงการทุกประเภท งานสถาปัตย์ฯ โครงสร้าง และงานระบบประกอบอาคาร ด้วย Autodesk Revit
MIRACLE
BIM Manager Consulting services on the use of BIM processes to achieve the project owner’s objectives for the best use of the BIM Model according to the BIM Goal according to international standards.
GOODWILL
บริการรับจัดทำ Construction Software As a Services (C-SaaS) เพื่อเข้าถึงการทำงานในลักษณะเฉพาะ และอำนวยความสะดวกต่อองค์กรที่ต้องการปรับเปลี่ยนการทำงานให้เป็นระบบ digital ประสบการณ์ของเรา จะก่อให้เกิดระบบ และสามารถประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่ได้ในระยะเวลาอันสั้น